Zasady zachowania poufności

1. ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI

1.1 Nasze Zasady zachowania poufności

InnovMetric poważnie traktuje swoje obowiązki w zakresie ochrony poufności i Danych osobowych. Należy zapoznać się z tymi Zasadami zachowania poufności, ponieważ zawierają one ważne postanowienia dotyczące sposobu postępowania z Państwa Danymi osobowymi.

1.2 Firmy InnovMetric, których dotyczą te Zasady

W tych Zasadach odniesienia, takie jak „my”, „nasze” lub „InnovMetric”, odwołują się do firmy InnovMetric i wszystkich firm z grupy wymienionych na stronie https://www.innovmetric.com/find-contact. W tych zasadach określono sposób, w jaki my jako administrator danych, będziemy gromadzić i wykorzystywać Dane osobowe, a także wybory i prawa powiązane z naszym wykorzystywaniem Państwa Danych osobowych.

We wszystkich przypadkach wszelkie skargi i wnioski dotyczące wykonywania praw osób, których dane dotyczą, należy kierować na adres privacy@innovmetric.com. Odpowiedzi na skargi lub wnioski będzie udzielać w naszym imieniu odpowiednia osoba odpowiedzialna.

1.3 Osoby, których Danych osobowych dotyczą te Zasady

Niniejsze Zasady przedstawiają nasze praktyki dotyczące wykorzystywania:

 • Danych osobowych kontaktów biznesowych, pracowników klientów (w tym klientów naszych klientów), dostawców, wszystkich firm z naszej grupy oraz
 • innych osób, które (a) mogą odwiedzać nasze witryny („użytkownicy witryny”) lub (b) mogą odwiedzać nasze strony InnovMetric w serwisach społecznościowych.

Niniejsze Zasady będą stosowane również zawsze, gdy udostępnią nam Państwo swoje Dane bezpośrednio lub uzyskamy je z innego źródła, np. od stron trzecich.


2. KONTAKTY BIZNESOWE

2.1 Źródła informacji o kontaktach biznesowych

Gromadzimy Dane osobowe bezpośrednio od naszych kontaktów biznesowych lub z następujących źródeł:

Referencje stron trzecich;

 • Procesy sprawdzania i weryfikacji klientów, takie jak kompleksowa analiza klienta;
 • Serwisy społecznościowe, takie jak LinkedIn i inne publiczne strony internetowe;
 • Agencje informacji kredytowej, biura informacji ubezpieczeniowej oraz instytucje rządowe lub finansowe; oraz
 • Inne zasoby publiczne, takie jak książki telefoniczne, gazety, strony internetowe, komercyjnie dostępne listy marketingowe, rejestry lub rejestry publiczne.

2.2 Dane osobowe o kontaktach biznesowych, które gromadzimy

Kategorie danych o kontaktach biznesowych, które gromadzimy obejmują:

 • Dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres domowy, pracodawca, adres firmowy, numer telefonu osobisty i firmowy, a także adres e-mail domowy i firmowy;
 • Dane finansowe, w tym wykonane i otrzymane płatności oraz informacje o podatku VAT lub sprzedażowym;
 • Dobra lub usługi udostępnione lub zakupione;
 • Wiadomości wymienione z naszymi kontaktami biznesowymi;
 • Jeśli kontakty biznesowe mają konta online, dane logowania i podobne poświadczenia logowania oraz informacje o wykorzystaniu tych usług;
 • Zarejestrowane obrazy, np. zdjęcia zrobione na wydarzeniach, filmy i materiał z kamer CCTV; oraz
 • W niektórych przypadkach postępowania karne, rozstrzygnięcia i wyroki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.3 Sposób wykorzystywania Danych osobowych kontaktów biznesowych, które gromadzimy

Wykorzystujemy te dane do pewnych działań, takich jak:

 • Ułatwianie sprawnego prowadzenia działalności przez komunikację z klientami korporacyjnymi i dostawcami, na przykład informowanie ich o towarach i usługach, które otrzymujemy od dostawców;
 • Utrzymywanie i budowanie relacji z klientami i dostawcami;
 • Planowanie biznesowe;
 • Kończenie transakcji zainicjowanych przez kontakt biznesowy;
 • Kończenie transakcji zainicjowanych przez pracownika InnovMetric, takich jak zakup zapasów lub wyposażenia;
 • Kończenie transakcji z klientami InnovMetric lub w ich imieniu;
 • Prowadzenie księgowości powiązanej z jakąkolwiek działalnością lub innymi aktywnościami prowadzonymi przez InnovMetric;
 • Podejmowanie decyzji o przyjęciu dowolnej osoby jako klienta lub dostawcy;
 • Prowadzenie rejestrów zakupów, sprzedaży lub innych transakcji w celu terminowego realizowania wymaganych płatności i/lub dostaw, a także świadczenia usług;
 • Przeprowadzanie badań dotyczących zadowolenia klientów;
 • Badania i rozwój;
 • Rozwój działalności;
 • Zarządzanie zdarzeniami, w tym zapraszanie naszych kontaktów biznesowych na wydarzenia i wystawy;
 • Zarządzanie bazą danych;
 • Przeprowadzanie konkursów;
 • Zabezpieczenia i zapobieganie przestępstwom;
 • Zapobieganie oszustwom i kradzieży lub prowadzenie dochodzeń w ich sprawie albo inne cele zarządzania ryzykiem;
 • Zgodność z zobowiązaniami umownymi, prawnymi i regulacyjnymi;
 • Zapewnienie kontaktom biznesowym dostępu do ich kont internetowych; oraz
 • Wewnętrzna analiza i badania mające na celu ulepszanie naszych usług.

Firma InnovMetric nie sprzedaje tych danych i nie robiła tego w ciągu dwunastu (12) minionych miesięcy.

2.4 Cele wykorzystywania Danych osobowych kontaktów biznesowych

Wykorzystujemy te dane, ponieważ:

 • jest to niezbędne do wykonania naszych zobowiązań lub korzystania z naszych praw wynikających z naszych umów z klientami lub dostawcami oraz
 • jest to konieczne do zachowania zgodności z wszelkimi zobowiązaniami prawnymi lub regulacyjnymi, którym podlegamy.

Mamy prawnie uzasadniony interes, aby:

 • zarządzać naszą działalnością i marką;
 • dostarczać i ulepszać nasze usługi; oraz
 • prowadzić naszą działalność.

Uzasadniony interes będzie miał zastosowanie tylko wtedy, gdy uznamy, że nie przeważają go interesy lub prawa kontaktu biznesowego, które wymagają ochrony jego danych osobowych.

W pewnych okolicznościach, takich jak w przypadku marketingu, zgoda kontaktu biznesowego jest wymagana na mocy obowiązującego prawa. Wszędzie tam, gdzie wymagana jest zgoda kontaktu biznesowego, będzie on mógł w każdej chwili wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość na adres privacy@innovmetric.com lub anulując subskrypcję za pośrednictwem poczty e-mail.

Jeśli kontakt biznesowy potrzebuje więcej informacji na temat naszych prawnie uzasadnionych interesów w odniesieniu do jego Danych osobowych, może skontaktować się, wysyłając wiadomość na adres privacy@innovmetric.com

W niektórych przypadkach, gdy kontakt biznesowy nie udostępni nam wymaganych Danych osobowych, nie będziemy mogli wykonywać naszych zobowiązań umownych lub nie będziemy mogli dostarczyć im produktów i świadczyć usług. Wyjaśnimy kontaktowi biznesowemu czy taka sytuacja może powstać i jakie będą konsekwencje nieudostępnienia danych przez kontakt biznesowy.

2.5 Odbiorcy informacji o kontaktach biznesowych

Możemy ujawnić Dane osobowe kontaktów biznesowych stronom trzecim w następujący sposób:

 • Firmom InnovMetric w celu przetwarzania danych w wyżej wymienionych celach.
 • Autoryzowanym dystrybutorom InnovMetric działającym w kraju kontaktów biznesowych.
 • Współpracownikom biznesowym i innym doradcom profesjonalnym.
 • Stronom trzecim, w tym w celu zarządzania wydarzeniami.
 • Osobom występującym z roszczeniem, beneficjentom, cesjonariuszom i płatnikom.
 • Dostawcom i/lub dostawcom towarów i usług oraz stronom trzecim, które wykonują prace w naszym imieniu w celu obsługi lub konserwacji baz danych kontaktów biznesowych oraz innych systemów IT, takim jak dostawcy systemów IT, którzy przetwarzają Dane osobowe w naszym imieniu lub świadczą inne usługi techniczne, takie jak drukowanie.
 • Stronom trzecim świadczącym nam usługi, takim jak profesjonalni doradcy (np. rewidenci księgowi i prawnicy).
 • Właściwym organom, takim jak organy podatkowe, sądy, urzędy regulacyjne oraz organy bezpieczeństwa lub policja, jeśli jest to wymagane przez prawo lub uznamy, że jest to niezbędne.
 • Zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku fuzji, sprzedaży lub przekazania części lub wszystkich aktywów firmy InnovMetric (w tym bankructwa), lub w przypadku innych zmian organizacyjnych, w związku z taką transakcją.

Dane osobowe są ujawniane wyłącznie w celu rozwoju firmy InnovMetric, a cesjonariusze nie mogą wykorzystywać Danych osobowych do swoich własnych celów.

2.6 Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas Danych osobowych można znaleźć w punktach od 4 do 8 poniżej.


3. PROBLEMY Z PRYWATNOŚCIĄ POWIĄZANE Z UŻYTKOWNIKAMI WITRYNY I SIECIĄ INTERNETOWĄ

3.1 Dane osobowe o użytkownikach witryny i odwiedzających stron w serwisach społecznościowych InnovMetric, które gromadzimy

Kategorie informacji, które gromadzimy o użytkownikach naszej witryny i odwiedzających stron InnovMetric w serwisach społecznościowych, takich jak LinkedIn, obejmują:

 • Informacje podawane przez użytkowników podczas wprowadzania informacji w naszej witrynie, np. podczas podawania danych kontaktowych, wypełniania kwestionariuszy online, formularzy opinii lub podania o pracę, czy też przesyłania CV;
 • Informacje podawane, gdy użytkownicy subskrybują biuletyny e-mail, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i stanowisko;
 • Informacje podawane przez użytkowników podczas rejestracji konta online za pośrednictwem naszej witryny; oraz
 • Informacje podawane przez użytkowników podczas publikowania treści w serwisach społecznościowych.

Gromadzimy również Dane osobowe o użyciu naszej witryny przez użytkowników, w tym:

 • Informacje zarejestrowane w naszych dziennikach internetowych, takie jak informacje o urządzeniu (np. marka i model urządzenia, wymiary ekranu), unikatowe numery identyfikacyjne (np. adres IP i identyfikator urządzenia) oraz informacje o przeglądarce (np. adres URL, typ przeglądarki, odwiedzane strony, data/czas dostępu);
 • Informacje behawioralne (takie jak informacje o zachowaniu lub domniemanych zainteresowaniach osób fizycznych, które są powiązane z tymi osobami i mogą być wykorzystane do tworzenia profilu użytkownika); oraz
 • Informacje zarejestrowane przez nasze pliki cookie (patrz  Zasady dotyczące plików cookie).

Jeśli użytkownik witryny przekaże swoje dane za pośrednictwem jednego z naszych formularzy i jego przeglądarka utworzy pliki cookie, zostaną z nim powiązane wszystkie dane behawioralne i dane dziennika internetowego. Użytkownik witryny zostanie o tym poinformowany podczas wypełniania naszych formularzy.

3.2 Sposób wykorzystywania Danych osobowych użytkowników witryny i odwiedzających stron w serwisach społecznościowych InnovMetric

Dane osobowe użytkowników naszej witryny i stron w serwisach społecznościowych InnovMetric, takich jak LinkedIn, wykorzystujemy do pewnych działań, w tym:

 • Personalizowania korzystania z naszej witryny;
 • Dostarczania produktów i świadczenia usług, o które poprosili użytkownicy witryny;
 • Administrowania witryną, rozpatrywania wszelkich skarg i świadczenia obsługi klienta;
 • Dostarczania użytkownikom witryny oraz osobom odwiedzającym nasze strony w serwisach społecznościowych informacji i ofert dotyczących produktów lub usług, które mogą być dla nich interesujące; oraz
 • Monitorowania treści w serwisach społecznościowych w celu zarządzania relacjami z naszymi klientami oraz promowania naszej firmy i marki.

Dane o użyciu naszej witryny wykorzystujemy do pewnych działań, takich jak:

 • Administrowanie witryną; oraz
 • Wykonywanie analiz statystycznych i trendów w celu poprawy doświadczeń użytkownika i wydajności naszej witryny.

3.3 Powody wykorzystywania Danych osobowych użytkowników witryny i odwiedzających stron w serwisach społecznościowych InnovMetric

Dane osobowe użytkowników naszej witryny i stron w serwisach społecznościowych InnovMetric, takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn i Twitter, wykorzystujemy, ponieważ jest to konieczne do zachowania zgodności z wszelkimi zobowiązaniami prawnymi lub regulacyjnymi, którym podlegamy.

Mamy prawnie uzasadniony interes, aby:

 • promować naszą markę i firmę w naszej witrynie oraz za pomocą narzędzi serwisów społecznościowych i
 • monitorować, kontrolować i zgłaszać wszelkie próby naruszenia bezpieczeństwa naszych witryn.

Uzasadniony interes będzie miał zastosowanie tylko wtedy, gdy uznamy, że nie przeważają go interesy lub prawa użytkownika witryny lub serwisu społecznościowego, które wymagają ochrony jego danych osobowych.

W przypadku marketingu, zgoda użytkownika jest wymagana na mocy obowiązującego prawa. Wszędzie tam, gdzie wymagana jest zgoda użytkownika, będzie on mógł skorzystać z opcji „Anuluj subskrypcję” lub w każdej chwili wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość na adres privacy@innovmetric.com

Dane o użyciu naszej witryny wykorzystujemy, ponieważ jest to konieczne do zachowania zgodności z wszelkimi zobowiązaniami prawnymi lub regulacyjnymi, którym podlegamy.

Mamy prawnie uzasadniony interes, aby:

 • monitorować, kontrolować i zgłaszać wszelkie próby naruszenia bezpieczeństwa naszych witryn oraz
 • poprawiać wydajność naszej witryny i doświadczenia użytkownika.

Uzasadniony interes będzie miał zastosowanie tylko wtedy, gdy uznamy, że nie przeważają go interesy lub prawa użytkownika witryny lub serwisu społecznościowego, które wymagają ochrony jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik witryny lub osoba odwiedzająca strony w serwisach społecznościowych potrzebuje więcej informacji na temat naszych prawnie uzasadnionych interesów w odniesieniu do swoich Danych osobowych, może skontaktować się, wysyłając wiadomość na adres privacy@innovmetric.com

W niektórych przypadkach, gdy użytkownik witryny nie udostępni nam wymaganych Danych osobowych (na przykład potrzebnych do działania naszych usług internetowych), nie będziemy mogli wykonywać naszych zobowiązań umownych lub nie będziemy mogli dostarczyć im produktów i świadczyć usług. Wyjaśnimy użytkownikowi, czy taka sytuacja może powstać i jakie będą konsekwencje nieudostępnienia danych przez użytkownika witryny.

3.4 Odbiorcy Danych osobowych użytkowników witryny i odwiedzających stron w serwisach społecznościowych InnovMetric

Możemy ujawnić Dane osobowe użytkowników witryny i osób odwiedzających nasze strony w serwisach społecznościowych odbiorcom zewnętrznym, w następujący sposób:

 • Firmom z grupy InnovMetric w celu przetwarzania danych w wyżej wymienionych celach.
 • Stronom trzecim, które wykonują prace w naszym imieniu w celu obsługi lub konserwacji platform oprogramowania dostępnego w modelu usługi na potrzeby naszych witryn.
 • Stronom trzecim świadczącym nam usługi, takim jak profesjonalni doradcy (np. rewidenci księgowi i prawnicy).
 • Właściwym organom, takim jak organy podatkowe, sądy, urzędy regulacyjne oraz organy bezpieczeństwa lub policja, jeśli jest to wymagane przez prawo lub uznamy, że jest to niezbędne.
 • Zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku fuzji, sprzedaży lub przekazania części lub wszystkich aktywów firmy InnovMetric (w tym bankructwa), lub w przypadku innych zmian organizacyjnych, w związku z taką transakcją.

3.5 Dodatkowe informacje

Nasze witryny i usługi internetowe są przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat. Nasze usługi internetowe nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas Danych osobowych można znaleźć w punktach od 4 do 8 poniżej.


4. TRANSFERY WEWNĘTRZNE

InnovMetric jest firmą globalną i w związku z tym możemy przekazywać Dane Osobowe innym firmom z grupy InnovMetric lub dostawcom poza krajem Państwa siedziby. Firma InnovMetric podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić właściwą ochronę Danych osobowych, a także zgodność tych transferów z obowiązującym prawem.

Firma InnovMetric może przekazywać i przechowywać Dane osobowe osób objętych niniejszymi Zasadami na serwerach lub w bazach danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W niektórych z tych krajów poziom ochrony w ramach przepisów o ochronie danych osobowych może nie być taki sam jak w obszarze EOG.

Kraje, do których przekazujemy dane poza obszar EOG, to Kanada i Stany Zjednoczone.

Aby uzyskać więcej informacji o stosowanych zabezpieczeniach, mogą Państwo zwrócić się o nie pod adresem privacy@innovmetric.com


5. OKRESY PRZECHOWYWANIA

Będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe tak długo, jak będzie to wymagane do realizacji celów, dla których dane zostały zgromadzone, w zależności od podstawy prawnej pozyskania danych i/lub tego, czy dodatkowe zobowiązania prawne/regulacyjne nakazują nam przechowywanie Państwa Danych osobowych. Możemy również przechowywać Dane osobowe przez okres, w którym mogą zostać zgłoszone roszczenia w związku z naszymi relacjami.

Oznacza to, że Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania naszej relacji z Państwem i:

 • okres wymagany przez przepisy prawa podatkowego i reguły firmowe oraz
 • tak długo, jak jest to konieczne, aby mogli Państwo wnieść przeciwko nam roszczenia i abyśmy mogli bronić się przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi. Z reguły będzie to okres trwania relacji plus długość ewentualnego ustawowego okresu przedawnienia zgodnie z prawem lokalnym.

W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba przechowywania danych przez dłuższy okres, na przykład, gdy prowadzimy bieżącą korespondencję lub trwa wniesione roszczenie lub dochodzenie.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat okresów przechowywania dotyczących Państwa Danych osobowych, informacje te można znaleźć w harmonogramie przechowywania prowadzonym przez firmę InnovMetric lub uzyskać, wysyłając wiadomość na adres privacy@innovmetric.com


6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

Osoby mają następujące prawa dotyczące ich Danych osobowych, z których mogą korzystać w pewnych okolicznościach:

 1. Prawo dostępu do Danych osobowych
 2. Prawo poprawiania Danych osobowych
 3. Prawo ograniczenia wykorzystywania Danych osobowych
 4. Prawo usuwania Danych osobowych
 5. Prawo sprzeciwu przetwarzania Danych osobowych
 6. Prawo przenoszenia danych (w niektórych przypadkach)
 7. Prawo wnoszenia skargi do organu nadzorczego

Poniżej przedstawiono podsumowanie każdego prawa oraz sposób, w jaki dana osoba może z niego skorzystać.

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyżej wymienionych praw, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Wnioski takie powinny zawierać informacje umożliwiające weryfikację tożsamości (takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub inne informacje wymagane w uzasadniony sposób).

Po otrzymaniu wniosku o skorzystanie z jednego z tych praw, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku, udzielimy informacji o działaniach, jakie podejmiemy w związku z tym wnioskiem. W pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku złożonych lub licznych wniosków, okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące.

Informacje będą udzielane bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków, gdy wnioski są w sposób oczywisty nieuzasadnione lub zbędne, w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter. W takich przypadkach możemy pobrać uzasadnioną opłatę lub odmówić podjęcia działań w związku z danym wnioskiem. Przed przystąpieniem do realizacji wniosku poinformujemy daną osobę o wszelkich opłatach.

Przed realizacją wniosku możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu weryfikacji tożsamości.

Jeśli nie wykonamy żądania zawartego we wniosku, poinformujemy o tym daną osobę bezzwłocznie i w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku, podając przyczyny niepodjęcia żądanych działań.

Prawo dostępu do Danych osobowych

W wybranych sytuacjach osoby mogą skorzystać z prawa dostępu do danych w celu:

 • sprawdzenia, czy posiadamy i/lub przetwarzamy ich dane osobowe, oraz
 • uzyskania pewnych informacji na temat przetwarzania.

Osoby mają również prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz do otrzymania kopii tych danych.

Prawo ograniczenia przetwarzania Danych osobowych

W pewnych krajach osoby mają prawo żądania ograniczenia przetwarzania ich Danych osobowych, gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji:

 • Osoba kwestionuje dokładność Danych osobowych. Ograniczenie będzie obowiązywało do czasu podjęcia przez nas działań mających na celu zweryfikowanie dokładności Danych osobowych;
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale osoba nie chce, aby Dane osobowe zostały usunięte i zamiast tego żąda ograniczenia ich przetwarzania;
 • Nie potrzebujemy już Danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one nadal potrzebne osobie w związku z wniesionymi roszczeniami prawnymi; lub
 • Osoba skorzystała z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ograniczenie będzie obowiązywało do czasu podjęcia przez nas działań mających na celu zweryfikowanie istotnych podstaw prawnych do kontynuowania przetwarzania.

Prawo sprzeciwu przetwarzania Danych osobowych

Jeśli Dane osobowe są wykorzystywane do działań marketingowych, których celem jest dana osoba, ma ona prawo do sprzeciwu na każdym etapie.

Osoba ma również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. Będziemy musieli wstrzymać przetwarzanie danych do czasu ustalenia uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, lub alternatywnie, że musimy kontynuować przetwarzanie w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo poprawiania Danych osobowych

W niektórych krajach, jeśli osoba uważa, że przechowywane przez nas jej Dane osobowe są niedokładne, może zażądać ich poprawienia. Może również żądać uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym przez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

Prawo usuwania Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoba może również zażądać usunięcia swoich Danych osobowych w pewnych okolicznościach, w tym w następujących (nie jest to lista kompletna):

 • Dane osobowe nie są już niezbędne w odniesieniu do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane oraz
 • Przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

Istnieją również pewne wyjątki, w których możemy odmówić realizacji wniosku o usunięcie danych, na przykład gdy Dane osobowe są wymagane do spełnienia obowiązku prawnego lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli osoba zażąda usunięcia swoich Danych osobowych, spowoduje to potencjalne usunięcie przechowywanych przez nas zapisów, takich jak obecność osoby na liście osób pomijanych w wysyłce wiadomości e-mail. Ponowne odtworzenie takiego zapisu będzie wymagać kontaktu z nami i podania nam Danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

W przypadku gdy podstawą prawną jest zgoda osoby lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest dana osoba, a Dane osobowe są przetwarzane w sposób automatyczny (np. elektronicznie), osoba ma prawo otrzymać wszystkie Dane osobowe, które nam przekazała, w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie możliwym do odczytania komputerowego oraz bezpośredniego przekazania takich danych innemu administratorowi w technicznie uzasadnionych przypadkach.

Prawo wnoszenia skargi do organu nadzorczego

Osoba może mieć prawo do wnoszenia skargi do organu nadzorczego w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania, pracuje lub doszło do domniemanego naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.


7. POSTANOWIENIA DODATKOWE

7.1 Zabezpieczenia

Wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie lub nieuprawnionemu dostępowi do Państwa Danych osobowych. Przeprowadzamy szkolenia naszych pracowników w zakresie właściwego postępowania z Danymi osobowymi. Jednakże, mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych, należy pamiętać, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet. Jeśli mają Państwo powody, by sądzić, że Państwa interakcje z nami nie są już bezpieczne, należy powiadomić nas niezwłocznie o problemie, kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych kontaktowych.

7.2 Przepisy lokalne

Mimo że niniejsze zasady zostały opracowane, tak aby zapewniać spójne informacje obowiązujące na całym świecie, wszystkie dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi prawem lokalnym. Więcej informacji na temat przepisów lokalnych obowiązujących w Państwa kraju można znaleźć w części C niniejszych Zasad.

7.3 Wprowadzanie zmian w niniejszych Zasadach

Od czasu do czasu możemy zmieniać i/lub aktualizować niniejsze Zasady. Jeśli niniejsze Zasady zostaną zmienione w jakikolwiek sposób, zamieścimy ich zaktualizowaną wersję w tej witrynie. Zalecamy regularne sprawdzanie tej witryny, aby być na bieżąco z naszymi praktykami i zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych i wprowadzanych do nich zmian. Wszelkie zmiany wprowadzone w tych Zasadach zaczynają obowiązywać w momencie ich opublikowania w tej witrynie.

7.4 Język

W przypadku rozbieżności między niniejszym tłumaczeniem tych Zasad a angielskim oryginałem wersja angielska będzie mieć charakter nadrzędny.

Przetwarzanie Danych osobowych: Nastąpi przekierowanie do witryny strony trzeciej w celu wprowadzenia danych do podania o pracę, ale zastosowanie mają następujące zasady:

InnovMetric poważnie traktuje swoje obowiązki w zakresie ochrony poufności i Danych osobowych.

Dane kontaktowe: Państwa Dane osobowe są gromadzone przez firmę InnovMetric („my”, „nas” lub „nasze”). W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących wykorzystywania Państwa Danych osobowych lub niniejszych Zasad dotyczących rekrutacji należy skontaktować się z nami pod adresem: privacy@innovmetric.com.

Gromadzone Dane osobowe: W trakcie procesu rekrutacji gromadzimy następujące Dane osobowe. Jeśli nie dostarczą Państwo pewnych wymaganych danych, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa wniosku.

 • Dane podane w życiorysie, formularzu zgłoszeniowym, liście motywacyjnym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej, w tym imię i nazwisko, data urodzenia, wiek, płeć, adres zamieszkania, osobisty adres e-mail, dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz referencje;
 • Dane zebrane lub utworzone przez nas w trakcie procesu rekrutacji, w tym notatki z rozmów kwalifikacyjnych, wyniki testów oraz korespondencja między nami; oraz
 • Dane o wyrokach karnych: w ramach procesu rekrutacji możemy przeprowadzać sprawdzenie wpisów w rejestrze karanych/skazanych.

Źródła danych: Dane te są (a) dostarczane przez Państwa; (b) uzyskiwane od stron trzecich w ramach procesów składania podania o pracę i rekrutacji; (c) uzyskiwane ze źródeł publicznych, takich jak LinkedIn, lub (d) tworzone przez nas w trakcie procesu rekrutacji.

Sposób wykorzystywania Danych osobowych: Wykorzystujemy Państwa Dane osobowe do realizacji procesu rekrutacji, oceny i podejmowania decyzji o Państwa przydatności na dane stanowisko, komunikacji z Państwem oraz przeprowadzania weryfikacji referencji. Będziemy również wykorzystywać Państwa dane, aby zapewnić zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Powody wykorzystywania Danych osobowych: Będziemy wykorzystywać zgromadzone Dane osobowe, ponieważ:

 • są nam potrzebne, abyśmy mogli nawiązać z Państwem stosunek pracy;
 • musimy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego; oraz
 • my lub strona trzecia mamy uzasadniony interes, aby: (a) zapewnić skuteczną administrację i zarządzanie procesem rekrutacji; (b) upewnić się, że zatrudnimy odpowiednią osobę na dane stanowisko; (c) zająć się sporami i wypadkami oraz skorzystać z porad prawnych lub innych porad zawodowych; oraz (d) określić Państwa przydatność do pracy na tym stanowisku.

Dane o wyrokach karnych: W ramach procesu rekrutacji możemy przeprowadzać sprawdzenie wpisów w rejestrze karanych/skazanych. Wykonujemy te sprawdzenia (a) w celu oceny Państwa przydatności do pełnienia funkcji regulowanej; (b) w celu ochrony interesów Państwa, naszych i stron trzecich; oraz (c) ponieważ jest to konieczne w związku z roszczeniami prawnymi. Mamy prawo wykorzystywać Państwa Dane osobowe w ten sposób, gdy jest to niezbędne do realizacji naszych praw i obowiązków związanych ze stosunkiem pracy, a Państwa dane będziemy zawsze przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Dane, które udostępniamy: Będziemy udostępniać Państwa Dane osobowe następującym stronom trzecim w celach przetwarzania wniosku: (a) agencje zatrudnienia, (b) dostawcy usług sprawdzania danych osobowych i testów online oraz (c) organom nadzorczym i innym upoważnionym organom. Dane osobowe będziemy też udostępniać w ramach naszej grupy w celach administracji, księgowości i sprawozdawczości.

Okres przechowywania Danych osobowych: Państwa Dane osobowe będziemy przechowywać przez czas trwania procesu rekrutacji i tak długo, jak niezbędne do osiągania celów biznesowych.

Miejsce przechowywania Danych osobowych: Możemy przekazywać Dane osobowe, które gromadzimy o Państwu, innym podmiotom InnovMetric spoza terenu EOG w celach zarządzania i administrowania procesem rekrutacji pod warunkiem wdrożenia przez nas odpowiednich zabezpieczeń. Aby uzyskać kopie informacji o stosowanych zabezpieczeniach, mogą Państwo zwrócić się o nie, korzystając z podanych wyżej danych kontaktowych.

Państwa prawa: W związku z gromadzonymi Danymi osobowymi przysługują Państwu następujące prawa: dostępu, poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz cofnięcia zgody i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dodatkowe informacje: Więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas Danych osobowych można znaleźć w punktach od 4 do 8 w części A powyżej.

Uwaga: Mimo że niniejsze zasady zostały opracowane, tak aby zapewniać spójne informacje obowiązujące na całym świecie, wszystkie dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi prawem lokalnym.

ZASADY DOTYCZĄCE MIESZKAŃCÓW EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

Aby dowiedzieć się więcej o szczegółach dotyczących mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a w szczególności ograniczeń przekazywania Państwa danych, należy zapoznać się z rozporządzeniem RODO.

InnovMetric i wszystkie firmy z grupy wymienione na stronie https://www.innovmetric.com/pl/find-contact będą mieć dostęp do Danych osobowych osób, których te Zasady dotyczą.

Kontakt z nami: Przysługuje Państwu prawo skorzystania z wyżej wymienionych praw w każdej chwili przez wysłanie wiadomości tradycyjną pocztą lub pocztą e-mail do firmy InnovMetric Software Inc., pod adres 2014 Cyrille-Duquet, Suite 310, Québec, Québec, Kanada, G1N 4N6 lub pod następujący adres e-mail: privacy@innovmetric.com, lub do firmy (spółki zależnej lub joint-venture) należącej do grupy InnovMetric (również wyznaczonej jako przedstawiciel InnovMetric w Europejskim Obszarze Gospodarczym), działającej w kraju, w którym mają Państwo siedzibę. Dane identyfikacyjne i kontaktowe tej spółki są dostępne pod poniższym łączem https://www.innovmetric.com/pl/find-contact

Państwa dane osobowe będą przez cały czas przetwarzane z zachowaniem poziomu ochrony zgodnie z wymogami określonymi we właściwych obowiązujących przepisach, co zapewni tym danym bezpieczeństwo i poufność.

Na koniec informujemy Państwa także o prawie do złożenia zażalenia we właściwym organie kontrolnym, ilekroć uznają to Państwo za konieczne lub stosowne.