Zasady dotyczące stosowania RODO

Część A: Informacje o wykorzystywaniu danych osobowych przez firmę InnovMetric

W całym niniejszym dokumencie oraz zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania i swobodnego przepływu ich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” lub „RODO”) informujemy, że firma INNOVMETRIC SOFTWARE INC. oraz spółka należąca do pierwszego wspomnianego tu podmiotu (spółka zależna lub joint-venture), która należy do INNOVMETRIC Group, która prowadzi działalność (lub, tam gdzie dotyczy, oferuje pracę) w kraju, w którym Państwo się znajdują, i której dane identyfikacyjne i kontaktowe są dostępne pod następującym linkiem (https://www.innovmetric.com/find-contact), będzie przetwarzać dane osobowe przekazane przez Państwa tym firmom, jak również wszystkie dane, które mogą pochodzić z ewentualnych kontaktów i/lub rozmów z Państwem, w celu prowadzenia rejestru informacji programowych kandydatów, aby mogli oni służyć jako pracownicy, co pozwala na ocenę profilu i przydatności kandydatów do procesów selekcji oraz na pokrycie ewentualnych wakatów, które mogą być otwarte w firmie.

Firmy odpowiedzialne za przetwarzanie danych, czyli administratorzy danych to:

  • INNOVMETRIC SOFTWARE INC. z numerem identyfikacji podatkowej (SIN/NAS) R138293006, siedzibą pod adresem: 2014 Cyrille-Duquet, Suite 310, Québec, Québec, Kanada, G1N 4N6 i wykorzystywanym do tych celów adresem e-mail: privacy@innovmetric.com

    Należy pamiętać, że firma INNOVMETRIC SOFTWARE INC. wyznaczyła jako swojego przedstawiciela w Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami artykułu 27 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), spółkę (spółkę zależną lub joint-venture) należącą do INNOVMETRIC Group, która prowadzi działalność (lub, tam gdzie dotyczy, oferuje pracę) w kraju, w którym Państwo się znajdują i która działa w tym przypadku jako administrator danych. Dane identyfikacyjne i kontaktowe tej spółki są dostępne pod poniższym linkiem: https://www.innovmetric.com/find-contact.

  • Spółka (spółka zależna lub joint-venture), która należy do INNOVMETRIC Group i prowadzi działalność (lub, tam gdzie dotyczy, oferuje pracę) w kraju, w którym Państwo się znajdują, której dane identyfikacyjne i kontaktowe są dostępne pod poniższym linkiem: https://www.innovmetric.com/find-contac

Zgodnie z postanowieniami art. 6.1.b) Rozporządzenia Europejskiego podstawą prawną umożliwiającą i uprawniającą te spółki do przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyraźna zgoda wyrażona przez Państwa w tym celu poprzez przyjęcie niniejszych zasad.

Akceptując niniejszą politykę, udzielają Państwo wyraźną zgodę na przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych przez uzasadniony okres czasu (który ustalamy na 5 lat), na potrzeby przyszłych procesów selekcji, które mogą być prowadzone przez spółkę, lub na pokrycie ewentualnych wakatów, które mogą być otwierane w przyszłości, gdzie wymagany profil może odpowiadać profilowi Państwa, chyba że wyraźnie skorzystają Państwo z prawa do usunięcia lub prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zgodnie z warunkami określonymi w sekcji 5 niniejszych zasad.

Firmy odpowiedzialne za przetwarzanie danych (administratorzy danych) mogą ujawnić Państwa dane stronom trzecim, jeśli będzie tego nakazywało prawo.

Akceptując niniejszą politykę, wyrażają Państwo również wyraźną zgodę, aby Państwa dane osobowe mogły być ujawniane innym spółkom INNOVMETRIC Group z siedzibą w Unii Europejskiej, tj. spółkom będącym częściowo lub w całości własnością INNOVMETRIC SOFTWARE INC., których tożsamość i dane kontaktowe są dostępne pod poniższym linkiem (https://www.innovmetric.com/find-contact). Celem tych możliwych ujawnień danych i ich ewentualnego przetwarzania przez te spółki jest umożliwienie im uwzględnienia Państwa jako potencjalnego kandydata do świadczenia usług jako pracownik w tych spółkach.

Informujemy, że w przypadku, gdy nastąpi którekolwiek z tych ujawnień innym spółkom INNOVMETRIC Group, zastosowanie w związku z wypełnianiem obowiązku informacyjnego ustanowionego przez RODO będzie miała niniejsza polityka, z tą różnicą, że w takim przypadku dana spółka, której zostałyby ujawnione Państwa dane osobowe, będzie również uważana za administratora danych (spółkę odpowiedzialną za przetwarzanie danych). W takim przypadku będą Państwo zatem uprawnieni do skorzystania z tych samych praw, które przewidziano w sekcji 5 niniejszego dokumentu, wysyłając list lub wiadomość e-mail na adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej, które znajdują się jako dane kontaktowe wspomnianej spółki w linku wymienionym w poprzednim ustępie.

Poza tym musimy poinformować, że w przypadku, gdy przetwarzanie danych ma być prowadzone przez podmiot przetwarzający w imieniu administratorów, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć firmy świadczące usługi hostingowe, platformy HR lub firmy zajmujące się oprogramowaniem HR (takie jak iCIMS), a także agencje świadczące usługi zarządzania personelem (tak więc, w przypadku, gdy zostaną Państwo ostatecznie zatrudnieni przez spółkę, agencje te mogą zarządzać Państwa umową o pracę i Państwa rejestracją), w zakresie ich uprawnień jako podmiotów przetwarzających. Niektóre z tych usług są świadczone zwłaszcza przez firmy kanadyjskie i amerykańskie. W obu krajach obowiązuje uznany odpowiedni poziom ochrony danych według zarówno decyzji Komisji 2002/2/WE z 20 grudnia 2001 r. w sprawie podmiotów objętych zakresem zastosowania prawa kanadyjskiego dotyczącego ochrony danych, jak i decyzji Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie odpowiedniej ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Na koniec informujemy, że akceptując niniejszą politykę, udzielają Państwo również wyraźną zgodę na to, aby administratorzy danych mogli zwracać się do firm, w których Państwo pracowaliście w ciągu ostatnich 5 lat, jeśli uznają to za stosowne.

Administratorzy danych osobowych zobowiązują się do poszanowania praw osób, których takie dane dotyczą, oraz ułatwiania tymże osobom korzystanie z nich. Do praw tych należą: prawo dostępu, poprawiania, usuwania, sprzeciwu, ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji na podstawie warunków i zgodnie z ograniczeniami w artykułach od 15 do 22 rozporządzenia RODO.

Poniżej znajduje się krótkie wyjaśnienie zakresu i treści wyżej wspomnianych praw osób, których dotyczą dane osobowe i które mogą chcieć z nich skorzystać:

(i) Prawo dostępu do danych: W ramach korzystania z tego prawa mają Państwo prawo do otrzymania od nas potwierdzenia, czy dysponujemy Państwa danymi osobowymi, a jeśli tak jest — wnioskowania o przekazanie Państwu stosownych informacji. Mamy również obowiązek odpowiadania na pytania, m.in. związane z celami przetwarzania danych, kategoriami danych oraz odbiorcami, którym takie dane ujawniono. Jednak prawo to nie jest prawem bezwzględnym i prawo dostępu może zostać ograniczone interesem innych stron, zgodnie z postanowieniami RODO. Informacje na temat tego prawa znajdują się w artykule 15 rozporządzenia RODO.

(ii) Prawo poprawiania: Mamy obowiązek poprawiania nierzetelnych danych osobowych i uzupełniania niekompletnych informacji na Państwa wniosek. Jednakże niniejsze prawo podlega ograniczeniom określonym w artykule 16 rozporządzenia RODO.

(iii) Prawo usuwania („prawo do bycia zapomnianym”): W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności opisanych w artykule 17 rozporządzenia RODO na Państwa żądanie będziemy zobowiązani usunąć Państwa dane osobowe. Jednakże niniejsze prawo podlega ograniczeniom określonym w wymienionym artykule 17 rozporządzenia RODO.

(iv) Prawo ograniczania przetwarzania: W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności opisanych w artykule 18 rozporządzenia RODO będziemy zobowiązani ograniczyć przetwarzanie Państwa danych osobowych na Państwa żądanie i zgodnie z warunkami określonymi w artykule 18 rozporządzenia RODO.

(v) Prawo do przenoszenia danych: W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności opisanych w artykule 20 rozporządzenia RODO mają Państwo prawo (jeśli złożą Państwo wniosek tego dotyczący) do otrzymania przekazanych nam danych osobowych dotyczących Państwa w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie możliwym do odczytania komputerowego oraz przekazania takich danych innemu administratorowi bez jego utrudniania z naszej strony. Osoba, której dotyczą dane, ma także prawo przekazywania na swój wniosek i w technicznie uzasadnionych przypadkach danych osobowych bezpośrednio od nas innemu administratorowi. Jednakże niniejsze prawo podlega ograniczeniom określonym w wymienionym artykule 20 rozporządzenia RODO.

(vi) Prawo sprzeciwu: W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności opisanych w artykule 21 rozporządzenia RODO mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych. W takich sytuacjach, i na Państwa wniosek, jesteśmy zobowiązani do zaprzestania wykorzystywania Państwa danych osobowych. Ma to miejsce na przykład w przypadku wykorzystywania danych osobowych do celów marketingowych lub marketingu bezpośredniego, w którym to przypadku będą Państwo mieli prawo zwrócić się do nas o zaprzestanie wykorzystywania swoich danych w tym celu. Informacje na temat tego prawa znajdują się we wspomnianym artykule 21 rozporządzenia RODO.

(vii) Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu: Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Informacje na temat tego prawa znajdują się w artykule 22 RODO, a prawo to podlega ograniczeniom określonym w powyższym artykule.

W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw, w tym z prawa do sprzeciwu lub cofnięcia udzielonej zgody, wysyłając wiadomość tradycyjną pocztą lub pocztą e-mail do firmy INNOVMETRIC SOFTWARE INC. (na adres 2014 Cyrille-Duquet, Suite 310, Québec, Québec, Canada, G1N 4N6 lub na następujący adres e-mail: privacy@innovmetric.com), lub do spółki (spółki zależnej lub joint-venture) należącej do INNOVMETRIC Group (również wyznaczonej na przedstawiciela INNOVMETRIC w Unii Europejskiej), która prowadzi działalność (lub, w stosownych przypadkach, która składa ofertę pracy) w kraju, w którym Państwo się znajdują. Dane identyfikacyjne i kontaktowe tej spółki są dostępne pod poniższym linkiem: https://www.innovmetric.com/find-contact.

Państwa dane osobowe będą przez cały czas przetwarzane z zachowaniem poziomu ochrony zgodnie z wymogami określonymi we właściwych obowiązujących przepisach, co zapewni tym danym bezpieczeństwo i poufność.

Na koniec informujemy Państwa także o prawie do złożenia zażalenia we właściwym organie kontrolnym, ilekroć uznają to Państwo za stosowne.